جهت قرار حضوری حتما از قبل با مدیر داخلی هماهنگ کنید.