آدرس: تـهران، خیـابان انقـلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا