نمونه کار های هنرجویان

نمونه کار هنرجو طراحی طلا و جواهر بازیبراش

تصویر بالا نمونه کار هنرجوی طراحی طلا و جواهر آکادمی کانسپت است که به وسیله نرم افزار زیبراش طراحی و ساخته
نمونه کار های هنرجویان

نمونه کار هنرجو طراحی طلا و جواهر مقدماتی

این نمونه کار هم متعلق به یکی از هنرجویانی است که در دوره های مقدماتی طراحی طلا و جواهر آکادمی کانسپت شرکت کرده است
نمونه کار های هنرجویان

نمونه کار هنرجو طراحی طلا و جواهر مقدماتی

این نمونه کار نیز برای هنرجوی دوره های مقدماتی طراحی طلا و جواهر آکادمی کانسپت میباشد.
نمونه کار های هنرجویان

نمونه کار هنرجو طراحی طلا و جواهر پیشرفته

تصویر فوق نمونه کار یکی از هنرجویانی است که در دوره های پیشرفته طراحی طلا و جواهر با نرم افزار آکادمی کانسپت طراحی شده است.
نمونه کار های هنرجویان

نمونه کار هنرجو طراحی طلا و جواهر مقدماتی

نمونه کار بالا برای یکی از هنرجویانی است که در دوره های طراحی آناتومی با نرم افزار زیبراش آکادمی طراحی طلا و جواهر کانسپت شرکت کرده است
نمونه کار های هنرجویان

نمونه کار هنرجو طراحی طلا و جواهر پیشرفته

نمونه کار بالا نیز برای یکی از هنرجویان دروه طراحی طلا و جواهر پیشرفته با نرم افزار آکادمی کانسپت میباشد.